013-5144175
R & S advies | Langegracht 4b | Middelbeers

Wet Natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming zijn drie onderdelen opgenomen, te weten gebiedsbescherming, soortenbescherming en bescherming van houtopstanden.

De gebiedsbescherming heeft betrekking op de Natura2000 gebieden. Voor bedrijven die invloed hebben op een Natura 2000-gebied is een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming óf een melding op grond van de Programmatische aanpak stikstof (PAS) noodzakelijk. Wanneer u (nog) niet in het bezit bent van dergelijke vergunning dan wel een PAS melding, dan kan dit grote gevolgen voor uw bedrijf hebben. Zonder deze vergunning is het niet toegestaan activiteiten uit te voeren die tot een significante verslechtering van de in een gebied aanwezige dier- of plantensoorten zorgen. Hierbij maakt de locatie van het bedrijf niet uit. Bepalend zijn de gevolgen van de activiteit op een Natura 2000-gebied.

De soortenbescherming  geldt voor iedereen die negatieve effecten veroorzaakt op exemplaren of leefgebied van beschermde planten of dieren (flora en fauna). Voor alle planten en dieren geldt de algemene zorgplicht.

De actualiteiten rondom de beleidsregels van de stikstofaanpak hebben direct betrekking op de NB-wet. Op dit moment zorgt de implementatie van deze beleidsregels voor veel onduidelijkheid en onrust. Wij houden de actualiteiten scherp in de gaten.

Heeft u vragen over de gevolgen en het tijdspad voor uw onderneming?

R & S advies heeft specialisten in dienst op het gebied van de Wet Natuurbescherming en de Programmatische aanpak stikstof (PAS). Bent u benieuwd welke uitwerking de Wet Natuurbescherming op uw project of plan heeft, neem dan contact met ons op!

info@rensadvies.com of bel: 013-514 41 75

Bel ons!