013-5144175
R & S advies | Langegracht 4b | Middelbeers

Vanaf 11 oktober hebben de provincies nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet Natuurbescherming.

 Zolang activiteiten niet leiden tot een stijging en/of een feitelijk daling van de stikstofbelasting laten zien kunnen vergunningen weer verleend worden. Wijziging in het beleid is dat er nu vooraf moet worden aangetoond dat door de activiteit emissie en depositie met zekerheid afnemen of niet stijgen.

In aanvulling op de beleidsregels zijn de provincies voor nieuwe activiteiten (beperkte) uitstoot in overleg met het Rijk over het nemen van bronmaatregelen. Het kabinet heeft daarnaast de provincies een regierol gegeven voor een gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek, over de concrete invulling en benodigde middelen vind nog overleg plaats. Hier informeren wij u over zodra er meer bekend is.

Vergunningverlening

De nieuwe beleidsregels voor het verlenen van vergunningen leiden tot afnemende stikstofuitstoot door intern en/of extern salderen. Samengevat betekent dit:

  • Initiatiefnemers die aan kunnen tonen dat activiteiten per saldo geen stikstof uitstoten of aan kunnen tonen dat deze geen significante effecten op Natura 2000-gebieden hebben, kunnen weer vergund worden. Dit kan door de uitstoot te beperken met schonere technieken of door een beperkte stijging van de emissie te salderen met een grotere daling van een andere bron; het extern salderen.
  • Extern salderen is nog niet mogelijk met varkensrechten, pluimveerechten of fosfaatrechten. Dit in afwachting van nadere wetgeving.
  • Die activiteiten die wel effect hebben op de natuur kunnen als ze van groot maatschappelijk belang zijn en er geen alternatieven zijn, gebruik maken van de ADC-toets en de effecten compenseren.

Onderstaand een stappenplan om uw uitgangspositie voor de Wet Natuurbeheer te bepalen.

Voor vragen over uw persoonlijke situatie met betrekking tot de gewijzigde wetgeving neem contact op met R&S advies, wij staan u graag te woord. www.rensadvies.com of bel 013 514 4175.

        

 

 

 

 

 

 

 

Bel ons!