013-5144175
R & S advies | Langegracht 4b | Middelbeers

Om de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te laten dalen, heeft het ministerie op 24 november 2021 een nieuwe Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (Opkoopregeling) aangekondigd.

Het doel van de regeling

Het doel van de nieuwe Opkoopregeling is een blijvende vermindering van de stikstofdepositie op Natura2000-gebieden. Concreet betekent dat daarmee de veehouderij definitief wordt beëindigd.

Opkoopregeling verruimd

De nieuwe Opkoopregeling wordt op de volgende punten veranderd:

 1. De plafondwaarde voor vleeskalverhouderijen of andere runderen zonder productierecht wordt verhoogd. De plafondwaarde stijgt van € 125.000 per mol stikstofdepositie per hectare per jaar naar € 250.000 per mol stikstofdepositie per hectare per jaar.
 2. Ook de grond onder en rondom de stallen kan worden opgenomen.
 3. De eindtermijn waarbinnen de koopovereenkomsten moeten zijn afgesloten, wordt verlengd met vier maanden (tot en met 4 september 2022).

Met deze veranderingen beoogt de minister om meer veehouderijen op te (kunnen) kopen. Hierdoor zou meer stikstofdepositieruimte beschikbaar moeten komen.

Wie komt in aanmerking?

Veehouderijen die in aanmerking kunnen komen voor de Regeling gerichte opkoop veehouderijen, zijn veehouderijen:

 • waar (1) melkvee, pluimvee (incl. kalkoenen) en/of varkens worden gehouden of waar (2) vleeskalveren, ander vleesvee en/of melkgeiten worden gehouden;
 • die binnen een straal van 10 km vanaf (de maatgevende hectares binnen) een stikstofgevoelig, overbelast Natura 2000-gebied liggen en
 • die in het afgelopen jaar meer dan 2 mol N/ha/jaar op het Natura 2000-gebied hebben veroorzaakt en
 • waar, voor zover het veehouderijen met productierecht betreft (melkvee, pluimvee (incl. kalkoenen), varkens), het benodigde productierecht voor tenminste 80% zonder beperking ter beschikking staat aan de veehouderij.

Is deelname vrijwillig?

Deelname aan de Opkoopregeling is op vrijwillige basis. De provincies zullen hierbij in het algemeen het initiatief nemen. Het aankopen van veehouderijen is onderdeel van een gebiedsproces op de in de nabijheid gelegen Natura2000 gebieden.

Waarvoor geldt de uitkering?

De uitkering voor de provincie is bedoeld voor het financieren van kosten in verband met de aankoop van een veehouderij die betrekking hebben op:

 • het laten vervallen van productierecht;
 • het verkrijgen van bedrijfsmiddelen en bedrijfsgebouwen;
 • het verkrijgen van landbouwgrond;
 • de sloop van bedrijfsgebouwen.

De koopsom wordt gebaseerd op de marktwaarde van de hiervoor genoemde vermogensbestanddelen (bedrijfsgebouwen, bedrijfsmiddelen en landbouwgrond).

Blijvende stikstofreductie

Als een provincie een veehouderij op grond van de Opkoopregeling aankoopt, moet door de provincie worden gewaarborgd dat de aankoop zorgt voor een blijvende vermindering van de stikstofemissie.

Dat doen ze door aan u de navolgende verplichting op te leggen:

 1. de activiteiten van de veehouderij op de vestiging moeten zijn beëindigd en de meststoffen moeten zijn verwijderd;
 2. het productierecht dat nodig is voor het houden van vee op de betreffende vestiging moeten zijn doorgehaald bij RVO;
 3. de milieutoestemming en/of vergunning op grond van de Wet natuurbescherming voor de veehouderij moet worden ingetrokken of zodanig worden aangepast dat er niet langer een veehouderij is toegestaan.

In de koopovereenkomst wordt daarnaast vastgelegd dat:

 1. de veehouder niet elders in Nederland een veehouderij zal vestigen of overnemen;
 2. de veehouderij anderszins medewerking zal verlenen aan het realiseren van een blijvende vermindering van de stikstofemissie vanaf de vestiging.

Als gevolg van het beëindigen van de veehouderij moet daarnaast:

 1. de planologische bestemming van de vestiging van de veehouderij zodanig wordt gewijzigd dat er niet langer een veehouderij is toegestaan;
 2. bij aankoop van landbouwgrond waarbij de restwaarde lager is dan de subsidiabele kosten, op tijd contractueel wordt vastgelegd onder welke voorwaarden die grond gebruikt kan worden en de planologische bestemming van die grond hiermee in overeenstemming wordt gebracht.

Wat gebeurt er met de stikstofreductie?

De stikstofreductie draagt bij aan het verlagen van de ‘stikstofdeken’. De minister beoogd hiermee het navolgende doel:

“Doel van de maatregel is om veehouderijactiviteiten definitief te laten beëindigen. De vermindering van stikstofdepositie die dit oplevert, levert een bijdrage in het verlagen van de “stikstofdeken” en verbetert op termijn de kwaliteit van natuurgebieden. Daarnaast is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om de depositieruimte die ontstaat door de vermindering van de stikstofdepositie, al dan niet via het zogenoemde stikstofregistratiesysteem,7 toe te delen aan tracébesluiten of woningbouwprojecten en aan de legalisatie van in het kader van het PAS gemelde en meldingsvrije activiteiten.”

Deadlines

De Opkoopregeling vervalt op 1 december 2022. Deze blijft wel van toepassing op aanvragen op grond van deze regeling die vóór 1 december 2022 zijn gedaan.

Een koopovereenkomst moet uiterlijk 4 september 2022 zijn gesloten.

Wat betekent dit voor u?

Overweegt u om mee te doen aan de regeling dan moet met de AERIUScalculator worden berekend of u in aanmerking komt voor de regeling. Om hieraan de toetsen zijn de navolgende gegevens noodzakelijk:

 • de milieu en/of natuurtoestemming waarop het aantal vergunde  dieren blijkt (in de regeling worden de niet gerealiseerde stallen niet meegenomen);
 • recente taxatie van het bedrijf;
 • de hoeveelheid productierechten;
 • de ha landbouwgrond, die u wilt inbrengen.

Wij kunnen voor u inzichtelijk maken of u aan de regeling kunt meedoen.

Inschrijven en dan?

Inschrijven is 1, maar wat zijn u vervolgplannen? Het is belangrijk om hier tijdig over na te denken. Stoppen met de veehouderij betekent dus ook een alternatieve bestemming op uw locatie. Dat kan eenvoudigweg het omschakelen naar een woonbestemming zijn, maar een alternatieve bestemming is ook mogelijk. De alternatieve mogelijkheden zijn afhankelijk van o.a. de ligging van uw bedrijf ten opzichte van andere bebouwing of bedrijven, verkeer aantrekkende werking, gevolgen voor de natuur enz.

Wij kunnen u helpen met het proces naar het zoeken naar een alternatieve bestemming. Het is van belang dat deze bestemming past bij u als persoon/familie.

We raden u aan om hier niet mee te wachten, totdat de inschrijving een feit is. Bestemmingsplanprocedures zijn vaak procedures van lange adem, waarbij de dialoog met de omgeving en gemeente/provincie van belang is.

Vragen?

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel? Schroom dan niet en bel of mail ons. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 06-51039378 of emailadres algemeen@rensadvies.com

Bel ons!