013-5144175
R & S advies | Langegracht 4b | Middelbeers

Bent u er klaar voor, de  aangescherpte Verordening Natuurbeschermingswet! 

Als veehouder heeft u te maken met verscherpte regelgeving vanuit de provincie Noord-Brabant betreffende de Natuurbeschermingswet, waarbij de emissiereductie is aangescherpt en intern salderen niet meer is toegestaan. De provincie dwingt u om vóór 1 januari 2020 aan te geven welke ontwikkeling uw bedrijf in de bestaande stallen gaat doormaken. Doet u niets, dan kan dat leiden tot handhaving en bestuurlijk, dan wel strafrechtelijke boetes.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn vragen wij u om aan te geven wat uw wensen zijn. Op deze wijze voorkomen wij, dat wij u moeten teleurstellen.

Om te voldoen aan het beleid van de provincie Noord-Brabant op 1 januari 2022 moet u in veel gevallen vóór 1 januari 2020 een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning, dan wel een melding in het kader van het Activiteitenbesluit indienen, waarin u aangeeft welke ontwikkelingen u gaat doorvoeren. Het belangrijkste aspect; zorgen dat uw bedrijf voldoet aan de Brabantse regels voor de emissiereductie van ammoniak. Deze ontwikkelingen zijn per sector verschillend. Onderstaand vind u een greep uit de veranderingen.

 (Melk)rundveehouderij

 • Stallen ouder dan 20 jaar moeten worden aangepast
 • Vrouwelijk jongvee in ligboxen moeten voldoen aan emissiereductie-eis
 • Beweiden mogelijk als reductiemaatregel

Kanttekening:

 • Toepasbaarheid emissiearm stalsysteem, zoals bij melkvee erkend, twijfelachtig bij vrouwelijk jongvee
 • Beweiden alleen niet voldoende om aan de reductie-eis te voldoen

 

Varkens- of pluimveehouderij

 • Stallen ouder dan 15 jaar moeten worden aangepast
 • Alle stallen moeten afzonderlijk voldoen aan reductie-eis

Kanttekening:

 • De provincie wil af van luchtwassers (enige haalbare techniek), zonder tijdig alternatieven te geven
 • Warmtewisselaars bij vleeskuikens zijn niet meer afdoende voor emissiereductie-eis tot 2024

 

Geitenhouderij

 • Stallen ouder dan 15 jaar moeten voldoen aan de emissiereductie-eisen

Kanttekening:

 • Het geitenmoratorium is van kracht waardoor uitbreidingen niet zijn toegestaan
 • De reductie-eis blijft gehandhaafd.
 • De provincie wil af van luchtwassers (enige haalbare techniek), zonder tijdig alternatieven te geven.

 Stopper 

 • Bedrijf moet zijn beëindigd per 1-1-2020, of moet voldoen aan de eisen van Brabant en Besluit emissiearme huisvesting

Kanttekening:

 • Indien u heeft aangegeven per 1-1-2020 te stoppen, geef dan tijdig bij de diverse instanties aan dat u daadwerkelijk stopt of gaat stoppen;
 • Heeft u al nagedacht, wat u met de lege gebouwen wilt gaan doen?
 • Vaak is het wijzigen van de bestemming aan de orde!

Procedures kosten tijd!

Herkent u zich in één van de bovenstaande punten? Dan is het noodzakelijk om tijdig te handelen. Voordat een aanvraag om omgevingsvergunning of een melding in het kader van Activiteitenbesluit is ingediend, is veelal een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling noodzakelijk.  De vormvrije m.e.r.-beoordeling moet voorafgaand aan de aanvraag worden ingediend en hierop moet door het bevoegd gezag een besluit zijn genomen. Het besluit moet als bijlage bij de aanvraag worden toegevoegd. De beoordeling hiervan door het bevoegd gezag duurt vaak enkele maanden. Wanneer er vóór 1 januari 2020 geen besluit op de vormvrije m.e.r.-beoordeling is genomen, betekent dit dat er geen omgevingsvergunning dan wel melding kan worden aangevraagd. Bij de instanties is dan niet bekend welke maatregelen genomen worden. U bent dan per direct in overtreding en loopt het risico op handhavingsprocedures en (bestuurlijke)boetes. Dit geldt ook als u een melding moet indienen.

Vragen?

Graag ondersteunen wij u bij het nemen van de juiste keuzes om uw bedrijf ‘Brabant-proof’ te maken. Het is sneller 31 december 2019, dan u denkt! Voor meer informatie of een afspraak kunt u uw gegevens achterlaten. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen via 013 – 514 4175 of algemeen@rensadvies.com

 

Bel ons!