Natuur

Natuurbeschermingswet

Op 31 maart 2010 is de Crisis- en Herstelwet in werking getreden. In deze wet zijn er wijzigingen opgetreden voor het onderdeel Natuurbeschermingswet. De wet verplicht dat voor iedere activiteit, die gevolgen kan hebben voor de Natura2000 gebieden (de hoogst beschermde gebieden in Nederland) er een vergunning noet worden aangevraagd. De toepasbaarheid van de wet was complex. De herzienig van de wet heeft ervoor gezorgd dat er een stukje herderheid komt.

Zo wordt als referentiedatum 7 december 2004 gehanteerd. De activiteit, die u voor die activiteit ontplooide wordt als bestaand recht beschouwd. Alle wijzigingen die na die datum optreden en gevolgen hebben voor de Natura2000 gebieden moeten worden gemeld bij de bevoegde instantie, vaak de provincies.

De wet heeft het mogelijk gemaakt dat elke provincie haar eigen beleid mag maken, dat tot doel heeft de bescherming van de Natura200 gebieden na te streven. Zo heeft de provincie Noord-Brabant de Verordening stikstof en Natura2000. Op hoofdlijnen geeft de Verordening aan dat voor alle nieuw te bouwen intensieve veehouderijstallen een emissiereductie van 85% en voor rundveehouderijstallen een emissiereductie van 15-20% geldt. Indien er sprake is van een toename van depositie ten opzichte van de depositie, die uw bedrijf veroorzaakte op 7 december 2004, geldt er een gecorrigeerd emissieplafond. Een gecorrigeerd emissieplafond wil zeggen dat de ammoniakbelasting van uw bedrijf wordt gecorrigeerd met de emissiegrenswaarden, zoals deze zijn opgenomen in het Besluit huisvesting. De toename van depositie kan worden gesaldeerd, mits aan de punten 1 en 2 kan worden voldaan en er voldoende depositie in de bank zit. Brabant heeft een depositiebank opgericht, waarin alle ammoniakdepositie van gestopte bedrijven na 7 december 2004 wordt gestopt.

De verordening is een complexe materie, die leidt tot de nodige discussie. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat uw aanvraag voldoet aan de criteria, zoals deze in de Verordening stikstof en natura2000 zijn gesteld!

Indien u twijfelt of voor uw activiteiten een melding moet doen, neem dan gerust contact op. Wij kunnen samen met u de afweging maken of een melding in het kader van de Verordening stikstof en natura2000 moet worden ingediend.